Geitafell

Geitafell, (432 m) a mountain and a farm of same name. View–dial on the mountain.